Novinky

0. Predajca

Prevádzkovateľom internetového obchodu Digitálne váhy je spoločnosť:

ESMAR EU, s.r.o.

Ľubľanská 2982/7
Žilina 010 08

IČO: 46 004 661

DIČ: SK2023176265

 

1. Spôsob objednávania

Objednávanie sa realizuje zadaním požadovaného počtu kusov a stlačením tlačidla "pridať do košíka", ktoré je pri každom výrobku. Vami objednané produkty sa zobrazuje v pravom hornom paneli, kde je aj čiastka Celkom - ktorá zobrazuje celkovú sumu doteraz nakúpeného tovaru. Obsah košíka a počet kusov je možné meniť prostredníctvom tlačidla "Košík". Pokračovať v nákupe môžete opakovaným výberom akéhokoľvek výrobku v časti , na ktorú sa prepnete prostredníctvom ľavého bočného panelu. Obsah nákupného košíka ostane zachovaný počas celej doby vášho prehliadania a objednávania výrobkov. Pokiaľ ste nakúpili všetky želané produkty, kliknite v sekcii "Košík" na tlačidlo "Pokladňa" kde si vyberiete spôsob dodania, spôsob platby a potvrdíte zadane údaje.

Prvý krok: zvolíte si spôsob dodania tovaru.

Druhý krok: obsahuje Informácie o platbách, kde Vás oboznámime s celkovou cenou vašej objednávky a môžte si uplatniť zľavu pomocou kupónu (pokiaľ ste jeho majiteľom).

Tretý krok: V tomto kroku potvrdzujete zadane údaje a môžte si zmeniť fakturačnú/dodaciu adresu na inú. Pokiaľ sú všetky údaje v poriadku, kliknite na tlačidlo "Potvrdiť objednávku"

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať: 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za: 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou. 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

3. Povinnosti kupujúceho

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade vyskytnutia akejkoľvek chyby ich bezodkladne oznámiť. 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čaše objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné.

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných produktov nemáme, pošleme len ostatné objednané produkty (na čo Vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, prípadne telefonicky - preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo), ktoré máme a k chýbajúcim, ktoré sú vypredané, sa už nevraciame - len v prípade, že nám neskôr pošlete ďalšiu objednávku, alebo ak sa dohodneme inak.

6. Termín dodania

Dodanie závisí od rýchlosti Slovenskej pošty, ktorá by mala dodať menšie zásielky do 1 pracovného dna od podania, v prípade vašich zásielok (viac ako 2 kg) do 2 pracovných dni od podania.

7) Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách a našom obchode.

8. Poštovné

Poštovné pri zasielaní tovaru je účtované podľa váhy.

9. Zrušenie objednávky (pred doručením)

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možností si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 7 dní.

Podmienky zrušenia objednávky
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 7 dní zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na shop@digitalne-vahy.eu. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Vrátené zásielky
Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy z pošty o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom mailu aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky. Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred, alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet. Náklady s tým spojené mu budú vyúčtovane.

10. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte čí zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

Záručná doba
Na predávaný tovar je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru (pádom, preťažením a pod.)

Postup pri reklamácii
Aby mohla byt Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo dostanete so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či nedostanete žiaden doklad o kúpe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom (shop@digitalne-vahy.eu). My vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie (poprípade budeme postupovať podľa individuálnej dohody). K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa (ak ho ešte máte). Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučené ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dnom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dnom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 10 pracovných dní od obdŕžania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dna začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

11. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 12 zákona c.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedem dnová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona c.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byt dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byt riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom..

  1. Predajca